Föreningens namn är Fastighetsförvaltarentreprenörernas Branschorganisation men vi verkar under benämningen Fastighetsentreprenörerna.

Föreningen har till ändamål att:

  • Främja på entreprenad driven professionell fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster med fastighetskunnande i botten.
  • Bevaka medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och omvärld.
  • Vara ett forum för branschens representanter för att träffas och utbyta erfarenheter.
  • Delta i utvecklingen av Aff (Avtal för fastighetsförvaltning).
  • Främja yrkesval och utbildning till gagn för branschens utveckling.

På den årliga föreningsstämman utses en styrelse som består av lägst fem och högst sju personer jämte suppleanter. Föreningsstämman utser också en ordförande.  Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Styrelsen skall ha en sådan sammansättning att det blir balans mellan olika medlemsgrupper i föreningen.

Företag, eller föreningar, vars huvuduppgift är att bedriva fastighetsförvaltning och/eller verksamhetsanknutna tjänster med fastighetskunnande i botten såsom fastighetsservice är välkomna att söka inträde i Fastighetsentreprenörerna. Varje medlemsföretag utser en kontaktperson som hanterar kommunikation mellan föreningen och medlemsföretaget.

Styrelsen sammanträder till enskilda eller öppna styrelsemöten. Vid enskilda möten närvarar enbart styrelsemedlemmarna och eventuellt styrelsesuppleanterna. Vid de öppna styrelsemötena kallas alla medlemsföretagen.

Föreningsstyrelsen ska:

  • verkställa beslut som föreningsstämman fattat.
  • arbeta för att främja föreningens syfte.
  • se till att föreningen har en tillfredsställande organisation, att föreningens bokföring sköts på ett bra vis, att medelsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt liksom att föreningen har behörig kontroll på detta.
  • bevaka avtalsfrågor inom verksamhetsområdet.
  • utarbeta en årlig aktivitetsplan för föreningen.