Vår styrelse

Fastighetsentreprenörernas styrelse består av ordförande, ledamöter och suppleanter/medlemmar. Styrelsen sammanträder normalt fyra gånger per år. Dessa möten är öppna för samtliga medlemmar.

Utöver styrelsemedlemmarnas ideella arbete så har styrelsen också anlitat Bertil Westerlund som talesperson för vår branschorganisation samt Thérése Lindroos avseende administration.

Nuvarande styrelse består av Peter Almroth, Mikael Bergman, Joakim Blomberg, Krister Samfors, Jan Ström och Björn Thelning.

Styrelsen sammanträder till enskilda eller öppna styrelsemöten. Vid enskilda möten närvarar enbart styrelsemedlemmarna och eventuellt styrelsesuppleanterna. Vid de öppna styrelsemötena kallas alla medlemsföretagen.
Föreningsstyrelsen ska:
• verkställa beslut som föreningsstämman fattat.
• arbeta för att främja föreningens syfte.
• se till att föreningen har en tillfredsställande organisation, att föreningens bokföring sköts på ett bra vis, att medelsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt liksom att föreningen har behörig kontroll på detta.
• bevaka avtalsfrågor inom verksamhetsområdet.
• utarbeta en årlig aktivitetsplan för föreningen.