Tidigare arbete

Fokuseringen för våra aktiviteter under årens lopp har varit korresponderande till organisationens syften. Vissa frågor har varit mer aktuella periodvis medan andra har haft en löpande bevakning. Några exempel:

 • Deltagande i såväl arbetsgrupper som remissinstans vid framtagande av nya Aff-dokument och uppdatering av befintliga. Engagemanget är stort och har pågått sedan Aff-dokumentens tillkomst.
 • Under 90-talet tog Febo fram en mall med allmänna bestämmelser och entreprenadavtal för fastighetsservice.
 • Behovet av en kvalitetsnormering av fastighetsförvaltare väcktes 2003-2004. Arbetet med att ta fram en auktorisation påbörjades inom Aff och Fastighetsentreprenörerna deltog i interimsstyrelsen för projektet. Projektet är sedan ett par år i hamn och begreppet Auktoriserad Fastighetsförvaltare börjar sätta avtryck på marknaden.
 • Det Nordiska samarbetet om att beskriva SLA (Service Level Agreement) pågick 2005-2007, Nordic FM. Fastighetsentreprenörerna deltog i detta.
 • Engagemang i marknadsföringen av Aff. Ett ambitiöst program med ”Aff-Roadshow” genomfördes 2005-2006.
 • En gemensam plattform inom FM-området i Europa presenterades 2009 av SIS. Det blev därmed möjligt att upphandla tjänster på ett enhetligt sätt samt att använda en gemensam terminologi i hela Europa. Fastighetsentreprenörerna var en av deltagarna i arbetet.
 • Lagen om energideklarationer kom 2006. Under 2007-2008 tillhandahöll vi utbildning av oberoende experter tillsammans med OVK-representanter och Swedcert.
 • En målsättning att kunna fortsätta att utveckla branschen i en gemensam organisation med fastighetsägarna diskuterades under 2008. Tanken var då att bilda en samordnad organisation med Aff. Fastighetsentreprenörerna lades i malpåse under 2009-10 i avvaktan på detta, men projektet föll av olika skäl och Fastighetsentreprenörerna startades återigen upp i slutet av 2011.
 • Statistiska centralbyrån (SCB) fick i uppdrag av Febo att ta fram ett index för fastighetsservicetjänster. Sedan 2013 har våra medlemmar tillgång till Fastighetsserviceindex.
 • Under senare år har allt mer problem i upphandlingar uppmärksammats bland föreningens medlemmar. Funktionsentreprenader med bristfälliga förfrågningsunderlag har, vid i synnerhet LOU upphandlingar, orsakat en rad tvister. Vår organisation har bland annat via utvecklingen av Aff försökt stävja detta.
 • Fastighetsentreprenörerna arrangerade 2015 en branschdag. Beställare bjöds in för att öppna för en dialog om framtiden och gemensamt viktiga frågor. Avtalsfrågan var en huvudpunkt på dagordningen.
 • Utbildning, kompetensutveckling och rekrytering till branschen har under senare år stått högt på agendan.
 • Under år 2015 integrerades medlemmarna i Febo och i Fastighetsentreprenörerna i den gemensamma föreningen, Fastighetsentreprenörerna.

Nuvarande arbete

Under 2016 har vi fokuserat på att bygga upp organisationen.

 • Styrelsen har arbetat med att ta fram en fungerande kanslifunktion och administration. Avtal har slutits med samarbetspartner avseende marknadsföring och kommunikation.
 • Medlemsrekrytering är ett av de viktigaste målen som föreningen arbetar med för att få en slagkraftig organisation. Här tar vi hjälp av Bertil Westerlund som är vår resurs och talesperson.
 • Vi har lagt ned en del arbete på att ta fram en ny webbplats med nya funktioner såsom bl.a. möjligheten att söka praktikplats hos våra medlemsföretag.
 • Utbildning och kompetensförsörjning är ett av de områden organisationen har inriktat sig på. Vi har träffat olika utbildningsföretag och skapat en kontakt för samarbete med flera aktörer.
 • Organisationen har även i år planerat in en branschdag under hösten. Medlemmar med inbjudna beställare träffas för en gemensam dag med avtalsfrågan i fokus.

Fokusområden för kommande år

Fastighetsentreprenörernas arbete de närmast kommande åren finns mer specificerat i vår affärsplan som återfinns under fliken Dokument.

 • Utbildning och kompetensförsörjning
 • Marknadsföring och byggande av varumärke
 • Utökade medlemsnyttor och ramavtal
 • Juridisk support
 • Aff – bevakning, deltagande och utbildning