Vår historik

1980-talet
Hösten 1982 påbörjades arbetet med att utforma Febo, Fastighetsservice Entreprenörernas Branschorganisation. 1983 startades Febo av Bror Hultström, Michael Moore och Tony Ruster.

Febo vände sig till bolag inom fastighetsservice, vilka önskade samla sig i en slagkraftig branschorganisation för att verka för sunda arbetsförhållanden respektive yrkeskunskap och kompetens i medlemsföretagen. Avsikten var också att medlemskapet skulle vara en kvalitetsstämpel på detta.

Ambitionen var att skapa en kollegial känsla mellan entreprenörer i fastighetsbranschen samt stärka entreprenörers ställning som avtalspartner gentemot beställare. Febo tog fram riktlinjer för sina medlemmar gällande avtal om fastighetsskötsel. Vidare arbetade Febo med att ta fram produkten som senare resulterade i AFF (avtal för fastighetsförvaltning).


1990-talet
Under 1990-talet började det bli allt mer vanligt att fastighetsförvaltning upphandlades som en tjänsteleverans. Då fastighetsägarna alltmer valde att fokusera på sin kärnverksamhet började inte bara fastighetsskötsel utan hela register av tjänster inom fastighet att upphandlas i integrerade leveranser.

Leverantörer för dessa tjänster etablerade sig alltmer på marknaden och utvecklade sina tjänsteutbud. Samtidigt var branschen relativt jungfrulig och behovet av struktur respektive regelverk ökade. Regelverk för byggentreprenader hade funnits sedan länge. I april 1995 lanserades den första versionen för förvaltningsentreprenader, ABFF 95. I november samma år bildades föreningen Aff-kommittén.

Parallellt med detta växte sig i vår bransch ett allt större behov av att organisera sig inom leverantörsledet. Våren 1996 bildades föreningen, Fastighetsförvaltarentreprenörernas Branschorganisation, eller kort och gott Fastighetsentreprenörerna. Några eldsjälar drev på denna utveckling, bland andra Per Wickman och Lennart Andersson.


2000-talet
Motiv och målsättningar för såväl Fastighetsentreprenörerna som Febo korresponderade i många stycken och under år 2015 gick Febo och Fastighetsentreprenörerna samman under det gemensamma namnet Fastighetsentreprenörerna. Syftet för samgåendet var att åstadkomma en ökad styrka i en gemensam branschstark och enhetlig aktör.