GDPR

Fastighetsentreprenörerna tycker att det är viktigt med skydd av den personliga integriteten. I denna policy beskriver vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Här finns också beskrivet vilka dina personliga rättigheter är och hur du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Såsom exempelvis namn, adress och personnummer. Även foton på personer och ljudinspelningar som lagras digitalt klassas som personuppgifter, även om det inte nämns några namn i inspelningen. Ett bolagsnummer är vanligtvis inte en personuppgift, men kan vara det om det handlar om ett enmansföretag.

Behandling av personuppgifter är allt man gör med personuppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på behandlingar är insamling av personuppgifter från medlemmar, registrering av medlemmar, organisering, strukturering, lagring och bearbetning av personuppgifter.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Fastighetsentreprenörerna, org.nr 802401-7728, med adress Hedinsgatan 15, 115 33 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för föreningens behandling av personuppgifter.

När sker behandling av personuppgifter och vilka personuppgifter registreras?

Fastighetsentreprenörerna behandlar personuppgifter när du:

  • söker, förändrar eller avslutar medlemskap i föreningen Fastighetsentreprenörerna,
  • ingår i något av de öppna styrelsemöten, arbetsgrupper, nätverk eller andra permanenta eller tillfälliga grupperingar inom Fastighetsentreprenörerna,
  • förekommer på fotografier eller på video tagna vid Fastighetsentreprenörernas olika evenemang,
  • söker kontakt med oss i övrigt till exempel via e-post eller telefon.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Fastighetsentreprenörerna hänvisar i första hand till berättigat intresse för behandling av personuppgifter och i förekommande fall också till avtal eller rättslig förpliktelse.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som behandlas hos oss används dels för att fullfölja vårt uppdrag gentemot våra medlemmar i enlighet med våra stadgar, dels för inloggning till vår webbplats samt administration och fakturering av medlemsavgift. 

Registrerade uppgifter

Uppgifter om kontaktpersoner kan behövas för att hantera medlemskapet och frågor kopplade till det. De uppgifter vi normalt hanterar är namn, telefonnummer, e-postadress, företagstillhörighet, organisationsroll och arbetsgruppstillhörighet.

Fastighetsentreprenörerna registrerar aldrig så kallade känsliga uppgifter. 

Utlämnande av personuppgifter

När personuppgifter hanteras av Fastighetsentreprenörerna i någon av nämnda situationer enligt förteckningen ovan, kan personuppgifter komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Fastighetsentreprenörerna, i den utsträckning det krävs för att administrera eller för att utföra uppdraget.

I de flesta av ovan nämnda situationer är Fastighetsentreprenörerna personuppgiftsansvarig och de leverantörer som vi använder oss av och där personuppgifter hanteras, är personuppgiftsbiträden. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande. Det vill säga tillhandahålla tjänsten, fakturera etc. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål

Vi har rutiner för rensning av personuppgifter för att säkerställa att vi följer tillämplig lagstiftning.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter gällande dig som behandlas av Fastighetsentreprenörerna. Vill du begära registerutdrag eller åberopa någon av dina andra rättigheter, ska du begära detta skriftligt via e-post, admin@fastighetsentreprenorena.se. Vi kommer att besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig, missvisande eller vill få den borttagen från till exempel utskickslistor, kan du också vända dig till vår e-postadress enligt ovan och begära ändring.

Datainspektionen är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt, kontakta i första hand oss på ovanstående e-postadress eller Datainspektionen, se datainspektionen.se.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Fastighetsentreprenörerna kan du vända dig till admin@fastighetsentreprenorena.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. 

(2020-11-19)