Detta gör vi

Fastighetsentreprenörena driver endast frågor som kommer från våra partners. Nedan presenteras några av det många frågor vi driver och har drivit.

Samverkan

• Vi arbetar ständigt för att visa fastighetsägare och andra aktörer i branschen på fördelar med att organisera fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster under entreprenad. Våra arbetsmetoder grundas på hög transparens med inbördes dialog i gemensamma frågor i olika typer av mötesforum, digitala medier, seminarier, studier, utbildning etc. Samverkan och deltagande i andra branschföreningar är angeläget för oss liksom påverkan på myndighetsutövningen. Vi sprider kunskap om förhållanden i branschen och förenklar relationerna mellan beställare och leverantör.

• Under senare år har allt mer problem i upphandlingar uppmärksammats bland föreningens partners. Funktionsentreprenader med bristfälliga förfrågningsunderlag har, vid i synnerhet LOU upphandlingar, orsakat en rad tvister. Vår organisation, liksom våra partners, arbetar ständigt med att försöka stävja detta. De kontraktsmallar som arbetats fram i avtalssystemen är ett kvitto på arbetet och ett viktigt verktyg i denna strävan. Att kontraktsmallen också är avsedd att användas för entreprenader utan förfrågningsunderlag är också ett steg framåt.

• För att underlätta nordiska investerares verksamhet i Sverige och dialogen med tjänsteleverantörerna engagerar sig Fastighetsentreprenörerna i det nordiska samarbetet om att beskriva SLA (Service Level Agreement). En gemensam plattform inom FM-området i Europa har också presenterats av SIS.

• Enhetligt sätt samt att använda en gemensam terminologi i hela Europa. Fastighetsentreprenörerna är en av parterna i det arbetet.

• För att främja dialogen med beställarna arrangerar Fastighetsentreprenörerna branschträffar. Här möts beställare och vi leverantörer för en öppen dialog om framtiden och gemensamt viktiga frågor. Avtals- och samarbetsformer är en huvudpunkterna på dagordningen.

Juridik

• Representanter från våra partners deltar vid framtagandet av Aff-dokument såväl aktivt i arbetsgrupper som i utskott. Föreningen är också remissinstans för Aff. Engagemanget från föreningen och dess partners är stort och har pågått sedan avtalssystemets tillkomst.

• Genom samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) har vi tagit fram ett index avseende fastighetsservicetjänster. Indexet uppdateras utifrån uppgifter från våra partners.

• Behovet av en lättarbetad mall för mindre förvaltningsentreprenader har varit stort. Föreningen har tidigare arbetat fram en mall med allmänna bestämmelser och entreprenadavtal för fastighetsservice. Aktuellt nu är arbetet som resulterat i mallen för mindre Aff-entreprenader.

Kompetens

• Utbildning, kompetensutveckling och rekrytering till branschen är ständigt en aktuell fråga i vår förening. Kontakter, möten och samarbeten med utbildnings instituten är frekventa. Fastighetsentreprenörerna underlättar för eleverna att erhålla praktikplatser genom att förmedla dessa till våra partners i föreningen.

• Lagen om energideklarationer innebär ett behov av oberoende energiexperter. För att tillgodose detta har Fastighetsentreprenörerna, i samarbete med OVK-representanter och Swedcert, tillhandahållit utbildning av certifierade experter.

• Behovet av en kvalitetsnormering av fastighetsförvaltare och drifttekniker är aktuellt inom branschen. Fastighetsentreprenörerna deltog i interimsstyrelsen för projektet. Branschen har nu begreppet Auktoriserad Fastighetsförvaltare vilket börjar sätta avtryck på marknaden och motsvarande auktorisation för teknikersidan påbörjas inom kort.

Fokusområden

Kompetens
• Utbildning
• Samarbete
• Skolor

Juridik
• Skiljeförfarande
• Försäkring
• GDPR

Samverkan
• Branschdagar
• Nätverksträffar
• Samverkan

Ekonomi
• Ramavtal
• Finansiering

Inloggning