Historik:

2010-talet

Utvecklingen av den nya generationen Aff -dokument är påbörjades och enligt beslut vid Aff årsstämma 2012 säkerställdes finansiering av det fortsatta arbetet. Fastighetsentreprenörerna engagerade sig mycket i detta och då speciellt i frågor kring underhållsterminologin. Medlemmar deltog i Aff Projektgrupp Underhållsterminologi. Fastighetsentreprenörerna, som kollektiv, motsatte sig det förslag som remitterades 2014 och projektledningen insåg att det inte gick att driva igenom förslaget i strid med leverantörernas uppfattning. Vår uppfattning var att det viktigaste dokumentet, kontraktsmallen, behövde omarbetas och kompletteras för att en förändrad underhållsterminologi skulle kunna accepteras av oss. Vår medlem i ABFF-utskottet deltog i detta arbete och mot slutet av året kunde den nya Aff lanseras.

Motiv och målsättningar för såväl Fastighetsentreprenörerna som Febo korresponderade i många stycken och under år 2015 gick Febo och Fastighetsentreprenörerna samman under det gemensamma namnet Fastighetsentreprenörerna. Syftet för samgåendet var att åstadkomma en ökad styrka i en gemensam branschstark och enhetlig aktör.

Under senare år har allt mer problem i upphandlingar uppmärksammats bland föreningens medlemmar. Funktionsentreprenader med bristfälliga förfrågningsunderlag har vid i synnerhet LOU upphandlingar orsakat en rad tvister. Föreningen har bland annat via utvecklingen av Aff försökt stävja detta. Fastighetsentreprenörerna arrangerade 2015 en branschdag. Beställare bjöds in för att öppna för en dialog om framtiden och gemensamt viktiga frågor. Avtalsfrågan var en huvudpunkt på dagordningen.

Utbildning, kompetensutveckling och rekrytering till branschen har under senare år stått högt på agendan. Föreningen har via hemsidan erbjudit förmedling av praktikplatser hos medlemsföretagen till studerande. Samverkan har också etablerats med utbildningsinstitut och parallella organisationer.

Vid avtal som ingås hos medlemsföretagen användes alternativt Arbetskostnadsindex (AKI), Labour Cost Index (LCI), Konsumentprisindex (KPI) eller annat specifikt index. I många fall, i synnerhet i mindre entreprenader, användes ofta inte index i avtalet. Ett behov av ett anpassat index för fastighetsservicetjänster, Fastighetsserviceindex, identifierades och realiserades 2012. Kostnadsslagen ingående i indexet arbetades åter igenom 2017. Indexet uppdateras årligen och är tillgängligt för föreningens medlemsföretag.

Utöver Fastighetsserviceindex har under senare år ett antal andra medlemsnyttor lanserat av Fastighetsentreprenörerna, till exempel drivmedelsförmåner och rabatterad Aff mall för att beskriva mindre entreprenader.

2000-talet

Behovet av en kvalitetsnormering av fastighetsförvaltare väcktes 2003–2004. Arbetet med att ta fram en auktorisation påbörjades inom Aff och Fastighetsentreprenörerna deltog i interimsstyrelsen för projektet. Projektet är sedan ett par år i hamn och begreppet Auktoriserad Fastighetsförvaltare börjar sätta avtryck på marknaden.

Engagemang i marknadsföringen av Aff. Ett ambitiöst program med ”Aff-Roadshow” genomfördes 2005–2006.

Det Nordiska samarbetet om att beskriva SLA (Service Level Agreement) pågick 2005-2007, Nordic FM. Fastighetsentreprenörerna deltog i detta.

Lagen om energideklarationer kom 2006. Under 2007 – 2008 tillhandahöll vi utbildning av oberoende experter tillsammans med OVK-representanter och Swedcert.

En gemensam plattform inom FM-området i Europa presenterades 2009 av SIS. Det blev därmed möjligt att upphandla tjänster på ett enhetligt sätt samt att använda en gemensam terminologi i hela Europa. Fastighetsentreprenörerna var en av deltagarna i arbetet.

En målsättning att kunna fortsätta att utveckla branschen i en gemensam organisation med fastighetsägarna diskuterades under 2008. Tanken var då att bilda en samordnad organisation med Aff. Fastighetsentreprenörerna lades i malpåse under 2009–10 i avvaktan på detta men projektet föll av olika skäl och föreningen startades återigen upp i slutet av 2011.

1990-talet

Under 1990-talet började det bli allt mer vanligt att fastighetsförvaltning upphandlades som en tjänsteleverans. Då fastighetsägarna alltmer valde att fokusera på sin kärnverksamhet började inte bara fastighetsskötsel utan hela register av tjänster inom fastighet att upphandlas i integrerade leveranser.

Leverantörer för dessa tjänster etablerade sig alltmer på marknaden och utvecklade sina tjänsteutbud. Samtidigt var branschen relativt jungfrulig och behovet av struktur respektive regelverk ökade. Regelverk för byggentreprenader hade funnits sedan länge. I april 1995 lanserades den första versionen för förvaltningsentreprenader, ABFF 95. I november samma år bildades föreningen Aff-kommittén.

Parallellt med detta växte sig i vår bransch ett allt större behov av att organisera sig inom leverantörsledet. Våren 1996 bildades föreningen, Fastighetsförvaltarentreprenörernas Branschorganisation, eller kort och gott Fastighetsentreprenörerna. Några eldsjälar drev på denna utveckling, bland andra Per Wickman och Lennart Andersson.

1980-talet

Hösten 1982 påbörjades arbetet med att utforma Febo, Fastighetsservice Entreprenörernas Branschorganisation. 1983 startades Febo av Bror Hultström, Michael Moore och Tony Ruster.

Febo vände sig till bolag inom fastighetsservice, vilka önskade samla sig i en slagkraftig branschorganisation för att verka för sunda arbetsförhållanden respektive yrkeskunskap och kompetens i medlemsföretagen. Avsikten var också att medlemskapet skulle vara en kvalitetsstämpel på detta.

Ambitionen var att skapa en kollegial känsla mellan entreprenörer i fastighetsbranschen samt stärka entreprenörers ställning som avtalspartner gentemot beställare. Febo tog fram riktlinjer för sina medlemmar gällande avtal om fastighetsskötsel. Vidare arbetade Febo med att ta fram produkten som senare resulterade i AFF (avtal för fastighetsförvaltning).

Inloggning