Ellagen

Vem får utföra vilken typ av elinstallationsarbete? Då vi får en del frågor kring vad som gäller sen den nya ellagen trädde i kraft i juli 2017, samlar vi informationen på ett ställe. Här kan du läsa Elsäkerhetsverkets föreskrifter och nedan följer ett utdrag gällande undantag för vissa arbeten. Något specifikt krav för olika yrkesgrupper finns inte. Vad gäller kunskaper och färdigheter ansvarar alltid arbetsgivaren för att den arbetstagare som utför arbetet har kompetens och kunskap för hur arbetet ska utföras rätt och på ett säkert sätt.

Elsäkerhetsverket har även tagit fram en presentation, som ligger bland våra dokument, med syfte att ge en introduktion till den nuvarande ellagen.

 

Utdrag ur 3 kap i ELSÄK-FS 2017:2. Undantag från kraven i elsäkerhetslagen

Undantag för vissa typer av elinstallationsarbete

1 § Följande elinstallationsarbeten omfattas inte av 23-25 och 27 §§ elsäkerhetslagen under förutsättning att elinstallationsarbetet inte utförs i potentiellt explosiva miljöer.

1 Att byta ut en elkopplare för högst 16 ampere, 400 volt som är placerad i en egen kapsling eller dosa.

2 Att byta ut ett anslutningsdon för högst 16 ampere, 400 volt som är placerad i en egen kapsling eller dosa.

3 Att byta ut en ljusarmatur i torrt icke brandfarligt utrymmen inne i bostäder.

4 Att utföra, ändra eller reparera en starkströmsanläggning som ingår i en skyddsklenspänningskrets med nominell spänning om högst 50 volt med effekt om högst 200 voltampere och ström begränsad av säkring på högst 10 ampere eller med annat överströmsskydd med motsvarande skyddsverkan.

5 Att förlägga en värmekabel eller värmefolie för skyddsklenspänning med nominell spänning om högst 50 volt.

6 Att fast anslutna eller koppla loss elektrisk utrustning i ett laboratorium, provrum eller liknande där utrustningen används för utbildning, provning, försöksverksamhet eller kontroll.

Undantag för elinstallationsarbete under utbildning

2 § Elinstallationsarbete som genomförs i utbildningssyfte inom ramen för utbildning eller praktik omfattas inte av 23-25 och 27 §§ elsäkerhetslagen under förutsättning att den del av starkströmsanläggningen som arbetet avser inte är till för att användas annat än tillfälligt i utbildningssyfte.