Samsyn mellan parterna på Fastighetsentreprenörernas branschdag

 

ordmoln

 

 

Fastighetsentreprenörerna arrangerade en mycket lyckad branschdag som resulterade i bra möten och idéer för det fortsatta arbetet i branschorganisationen.

Som ett led i Fastighetsentreprenörernas arbete bjöd organisationen in medlemsföretag och beställare, d.v.s. fastighetsägare och förvaltare. Värd för dagen var Jim Rendahl som tog emot deltagarna i Coors lokaler i Kista. Ordförande Björn Thelning hälsade alla välkomna och presenterade branschorganisationen lite närmare för beställarna. Han berättade om att organisationen startades på 80-talet med utgångspunkt i viljan att försöka verka för en bättre struktur i fastighetsbranschen och organisationen var också delaktig i att ta fram AFF-dokumenten. Organisationen fortsätter att delta i utvecklingen av AFF. Fastighetsentreprenörerna är en intresseorganisation som består av medlemsföretag som är dels konkurrenter och dels kollegor i branschen, med gemensamma frågor. En del i organisationens arbete med att tillvarata medlemmarnas intressen är att vara ett forum för branschens representanter där man kan diskutera gemensamma frågor. En sådan fråga är exempelvis tolkning av avtal som var en del av diskussionerna under dagen. Andra fokusområden som organisationen arbetar med är att öka branschens attraktionskraft bland ungdomar på arbetsmarknaden genom möten med exempelvis Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Fastighetsentreprenörerna arbetar kontinuerligt med att främja yrkesval och utbildning till gagn för branschens utveckling.

Temat för den här dagen var ”Hur når vi en samsyn mellan beställare och leverantörer gällande inköp av teknisk fastighetsförvaltning? Fokus var att få en öppen dialog mellan beställare och leverantör.

Fastighetsentreprenörerna hade bjudit in bolagsjuristen Ulf Hübenette som ledde diskussioner om en del av de frågor som uppkommer i relationen mellan beställare och leverantör. Både exempel på goda och mindre bra samarbeten diskuterades och hur man kan hantera olika situationer. Med utgångspunkt från ett juridiskt perspektiv diskuterades möjligheten till samverkan mellan leverantör och beställare i ABFF. ABFF är ett framförhandlat dokument mellan beställare och leverantörer som   eftersträvar en balans mellan parterna så långt detta är möjligt. ABFF utgår antingen från att det finns ett förfrågningsunderlag eller att upphandling planeras ske i samverkan och förhandling. Vid upphandling i konkurrens är en av målsättningarna i ABFF att förmedla en entydig bild av uppdraget. Ytterligare diskuterades när man gör avsteg från ABFF och att de avvikelser som görs kan påverka balansen i förfrågningsunderlaget. Det arbete som inte redovisas i förfrågningshandlingarna ingår inte i åtagandet, detta är en tydlig princip. Det trycktes på att det är oerhört viktigt att vara så tydlig som möjligt vid avsteg från ABFF och när avtal skrivs. Vidare uttalades det från beställarsidan att det är också viktigt att leverantören får en god ekonomi i sitt utförande, att det finns ett gemensamt intresse att entreprenaden utfaller väl för både beställare och leverantör som en förutsättning för det fortsatta samarbetet.

Efter lite förfriskningar delades deltagarna in i mindre grupper för grupparbete med utgångspunkt från ett antal frågeställningar. Efteråt redovisades gruppernas arbete och den här delen av dagen avslutades med en jämförelse och sammanställning av grupparbetena. Det som framkom från grupparbetena var behovet att skapa en bra energi i relationen mellan parterna, tydlighet och att skapa en mötesstruktur där man kontinuerligt följer upp det som fungerar eller eventuellt skaver i relationen. En annan fråga i grupparbetet rörde hur man kan skapa en form av partnerskap mellan beställare och leverantör, för att på så sätt kunna fokusera på att utveckla fastigheter och lägga mindre tid på att diskutera ersättningsfrågor etc. Den gemensamma åsikten var att det behövs en transparens samt att man från början lyfter syftet och målsättningen med förvaltningen, för att parterna på så vis kan ha en gemensam utgångspunkt i sitt arbete. En av de viktiga frågorna som måste eftersträvas är att förfrågningsunderlaget ska vara entydigt kalkylerbart.

Sammanfattningsvis fördes det mycket öppna och bra diskussioner mellan parterna som kan vara en fortsatt grund för utvecklingen av det partnerskap som eftersträvas.

Härefter fortsatte kvällen med en gemensam aktivitet som bestod av att tillsammans med professionella kockar tillaga den trerätters middag i ett restaurangkök som sedermera intogs tillsammans. Detta var en mycket uppskattad aktivitet som avslutade branschdagen i en gemensam anda.